Hệ thống cơ sở dữ liệu cho kiến tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đáp ứng mục tiêu: “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp” và dần hướng tới: Mọi gia đình Việt Nam ai cũng có nhà ở, để “An cư – lạc nghiệp”.